W dniu 25 lipca 2017 r. Gmina Niedźwiada zawarła z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę na realizację projektu polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. W ramach projektu podpisano trzy umowy o dofinansowanie:

  1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niedźwiada: Berejów, Brzeźnica Bychawska-Kolonia, Pałecznica-Kolonia, Tarło, Tarło-Kolonia

  2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niedźwiada: Brzeźnica Bychawska, Brzeźnica Książęca, Zabiele, Pałecznica

  3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niedźwiada: Brzeźnica Książęca-Kolonia

Całkowita wartość operacji to: 2 504 171,04 zł, z czego dofinansowanie stanowić będzie 1 593 403,00 zł (63,63%)

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy, ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa warunków życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Operacja będzie realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.